Głosowanie na Wodzisławski Budżet Obywatelski

Dziś rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego.

23 stycznia rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 5 lutego.

Budżet obywatelski, czyli inaczej budżet partycypacyjny, to jedna z najskuteczniejszych praktyk mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem. Jest to zatem szansa na włączenie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach. Biorąc udział przygotowaniu budżetu obywatelskiego, mieszkaniec miasta współdecyduje o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Budżet obywatelski zapewnia także większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego.


Zasady głosowania:

Głosowanie odbywa się w następujących formach:

1. na papierowej karcie do głosowania udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (budynek 4b, pokój 115 - 116), po uzyskaniu oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia. Przed wydaniem karty wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2. elektronicznie, na formularzu elektronicznym za pośrednictwem internetu, (www.bo.wodzislaw-slaski.pl).

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na jeden projekt. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok wybranego projektu. Za karty nieważne uznane zostaną karty niezgodne z ustalonym wzorem. W głosowaniu mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego.

Za głosy nieważne uznane zostaną karty:

- wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych lub podpisów,

- zawierające więcej wskazań projektów niż jeden,

- niezawierające żadnych wskazań projektów,

- gdy mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania dostępna jest tutaj

Głosujemy tutaj