Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach

20

Numer projektu na
liście do głosowania

3

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Status: dopuszczony do głosowania

Opis projektu

Plac zabaw będzie służył dla integracji rodziców oraz dzieci i rozwój fizyczny w czasie zabawy.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 5 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działając w oparciu o § 5 ust. 11 uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok informujemy, iż złożone w dniu 13 stycznia odwołanie od odrzucenia ww. projektu zostało uwzględnione.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Z projektu korzystać będą osoby starsze oraz dzieci w wieku od 3 lat do 14 roku życia.

Lokalizacja

Kokoszyce ul. Pałacowa, działka nr 429/39 o powierzchni 0,661ha

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Ogrodzenie i altanka (4mx3m), ławki 30 000 zł
2. Elementy zabawowe i bezpieczna nawierzchnia 45 000 zł
3. Oświetlenie i monitoring 25 000 zł
Suma: 100 000 zł