Miasteczko Ruchu Drogowego

1

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 99 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Stworzenie w centrum miasta miasteczka ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta mającego na celu doskonalenie jazdy na rowerze, poznawania zasad ruchu drogowego oraz miejsca zdawania egzaminu na kartę rowerową.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 6 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę 100 000 zł, oraz ze względu na nieadekwatną analizę kosztorysu projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego § 5 ust. 7 uchwały, podpunkt 4. Wnioskodawca nie uzupełnił wskazanych braków w wyznaczonym terminie zgodnie z § 5 ust. 9 w/w uchwały.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Po analizie potrzeb wśród uczniów naszej szkoły oraz po rozmowach z przedstawicielami okolicznych szkół istnieje potrzeba stworzenia miejsca do nauki jazdy na rowerze, poznawania zasad ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu w pobliżu szkoły, nie ma bezpiecznego miejsca na naukę zasad ruchu drogowego w praktyce. Odpowiednim wyjściem z tej sytuacji jest zorganizowanie "miasteczka drogowego". Stworzenie takiego miasteczka spełniłoby oczekiwania uczniów, zagospodarowanie przestrzeni obecnie nie użytkowanej. Na terenie miasteczka byłyby przeprowadzone egzaminy praktyczne na kartę rowerową.

Lokalizacja

44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 9
Nr działki: 2565/138
Stare boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 3

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wykonanie oznakowania poziomego, oznakowanie pionowe łącznie z sygnalizacją oraz znaki drogowe 65 000 zł
2. Przygotowanie podłoża 24 000 zł
3. Oświetlenie wysokości 9-10m o mocy 400W (4 słupy) 10 000 zł
Suma: 99 000 zł