Ożywić historyczne wzgórza. Punkty widokowe Galgenberg i Żydowina.

13

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 38 700 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Założeniem projektu jest odtworzenie historycznej panoramy widocznej do lat 70. XX w. z dwóch wzgórz miejskich, posiadających swoje historyczne nazwy i będących charakterystycznym miejscem w mieście zarówno w obecnej jak i dawnej świadomości wielu mieszkańców miasta. Zadanie podzielono na dwie odrębne części - część dla wzgórza Galgenberg i część dla wzgórza Żydowina. Obie części spaja wspólna idea rozwoju turystyki, poznania historii i geografii własnego miasta oraz odtworzenia możliwości podziwiania panoramy i odpoczynku na historycznych miejscach.

Wzgórze Galgenberg
U podstawy wzgórza przy drodze należy wykonać stojak na rowery i nową tablicę opisową dotyczącą wzgórza wraz z dawnym i obecnym widokiem ze wzgórza oraz oznakować miejsce znakiem drogowym "parking" i "punkt widokowy 50m". Wykonać utwardzenie dojścia do dawnych schodów za pomocą drobnego kamienia na odcinku ok. 30 metrów. W dogodnym miejscu przy wejściu w pobliżu drogi ustawić również granitową płytę widoczną z drogi z napisem: "Wzgórze Galgenberg 275 m. n. m. w tym miejscu od średniowiecza do XVIII w. wykonywano egzekucje na skazańcach. W czasie II Rzeczpospolitej mieścił się na nim punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej, a w czasie II wojny światowej planowano stworzenie parku pamięci. Wykonano w AD 2020 w ramach budżetu obywatelskiego". Napis w zależności od potrzeb można będzie zmienić konsultując go z muzeum w Wodzisławiu Śląskim i Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Należy oczyścić karcherem stare zachowane schody i zabezpieczyć je oraz przyciąć gałęzie uniemożliwiające wejście tymi schodami. Na wzgórzu aby odtworzyć dawną panoramę należy wyciąć ok. 4 drzewa w pobliżu szczytu wzgórza Galgenberg oraz przyciąć większą ilość gałęzi drzew i krzewów (samosiejek). Na wzgórzu w miejscu najbardziej dogodnym do podziwiania panoramy Starego Miasta należy wykonać symboliczne miejsce utwardzone kostką brukową ok. 25m2 wraz z dwoma ławkami oraz będący dawnym elementem krajobrazu góry szubieniczej krzyż drewniany o wysokości ok. 2 metrów. W miarę możliwości finansowych utwardzić podejście na szczyt wzgórza.

Wzgórze Żydowina
Oczyścić karcherem stare zachowane schody, zabezpieczyć je. Na wzgórzu aby odtworzyć część dawnej panoramy należy wyciąć ok. 9 w dużej części chorych drzew oraz przyciąć większą ilość gałęzi drzew i krzewów (samosiejek). Należy dodać, że część drzew obecnie choruje i może zagrażać bezpieczeństwu. Na wzgórzu obok bramy wjazdowej na cmentarz żołnierzy radzieckich wykonać utwardzone miejsce ok. 50m2 kostką brukową, w pobliżu ustawić tablicę z napisem: "Wzgórze Żydowina, w tym miejscu istniał cmentarz żydowski, obecnie cmentarz żołnierzy radzieckich, na którym spoczywa ponad 5000 żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w Wodzisławiu i okolicy w marcu i kwietniu 1945 r. Wykonano w 2020 r.". Napis można zmodyfikować i skonsultować go z muzeum i Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Na łączeniu skweru z drogą publiczną Służby Komunalne Miasta mogą wykonać niewielką nakładkę asfaltową lub łączenie z płytek chodnikowych w miarę posiadanych środków na uporządkowanie terenu. Na wzgórzu obok wejścia na cmentarz żołnierzy radzieckich należy postawić tablicę informacyjną wraz z dawną panoramą miasta z tego wzgórza oraz stojak na rowery i kosz na śmieci. Na szczycie wzgórza należy też postawić dwie ławki, które umożliwiają podziwianie z nich odsłoniętej i przywróconej historycznej panoramy Starego Miasta.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 5 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z § 5 ust. 9 w/w uchwały, Wnioskodawca nie uzupełnił wskazanych braków w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Wzgórza Galgenberg i Żydowina stanowią dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe miasta. Nazwy ich sięgają odległych czasów i w przeszłości były one charakterystycznym punktem widokowym miasta z panoramą na starówkę. Niniejszy projekt ma na celu przywrócenie historycznej roli wspomnianych wzgórz, uporządkowanie ich i zachowanie ich dziedzictwa kulturalnego oraz stworzenie oznakowanych punktów widokowych na turystycznej mapie miasta w tym zaplecza dla rowerzystów oraz wycieczek pieszych poprzez wykonanie stojaków rowerowych, miejsca utwardzonego i ławek. Będzie to punkt zarówno widokowy jak i rekreacyjny umożliwiający podziwianie dawnych widoków ze wzgórza oraz widoku obecnego. Korzystać z efektów projektu będą mogli wszyscy mieszkańcy Wodzisławia Ślaskiego oraz osoby odwiedzające Wodzisław Śląski w tym również osoby zza granicy przybywające na cmentarz byłych żołnierzy radzieckich i pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta. Miejsca te będą mogły stanowić element wycieczek szkolnych i muzealnych. Nie jest to projekt dzielnicowy, a ogólnomiejski. Projekt będzie spełniał wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych w postaci minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. Ewentualne wsparcie dla treści merytorycznych projektu będą w stanie zapewnić wolontariusze Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej oraz pracownicy Muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Aby ograniczyć ewentualny negatywny wpływ na środowisko naturalne, projekt przewiduje wykonanie nasadzeń zieleni w innych miejscach należących do miasta Wodzisławia Śląskiego w ilości większej niż wycinka. O wspomnianych wzgórzach można przeczytać w wielu pracach historyków badających dzieje miasta m. in. Pawła Porwoła, Kazimierza Cichego, Kazimierza Mroczka, Piotra Hojki, Sławomira Kulpy, Franza Henkego i innych. Razem z rewitalizowaną przez miasto Basztą Rycerską na Grodzisku przywrócone zostaną wszystkie historyczne punkty widokowe Wodzisławia Śląskiego obecne na pocztówkach z początku XX wieku. Wszystkie ww. prace umożliwiłyby organizowanie szeroko pojętych wydarzeń kulturalnych w tym miejscu m. in.: spektakle teatralne, lekcje muzealne, plenerowe wycieczki, wykłady itp.

Lokalizacja

Wodzisław Śląski ul. Targowa - Żydowina - działka 751/79, zgodnie z SIP.
Wodzisław Śląski ul. Górna - Galgenberg - działka nr 120, zgodnie z SIP
oraz tereny miejskie bezpośrednio przylegające do wymienionych działek (762/79)

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Odkrzewienie, wycinka drzew, wykoszenie, oczyszczenie schodów, utwardzenie podejścia do wzgórz(a) i uporządkowanie terenu 18 000 zł
2. Wykonanie skwerów pod ławki z kostki brukowej o powierzchniach 25 i 25m2 5 000 zł
3. Wykonanie pomnika z granitowej płyty z napisem u podstawy Galgenbergu wraz z napisem 6 000 zł
4. Zakup i instalacja 4 ławek 4 000 zł
5. Zakup i instalacja dwóch stojaków rowerowych 1 000 zł
6. Zakup 20 sadzonek i wykonanie nasadzeń nowych drzew oraz wykonanie i ustawienie drewnianego krzyża na Galgenbergu 2 700 zł
7. Wykonanie dwóch tablic informacyjnych 2 000 zł
Suma: 38 700 zł