Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na obiekcie LKS Naprzód 46 Zawada

18

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 50 548 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt budowy oświetlenia boiska piłkarskiego będzie się składał z następujących etapów prac:
1. Przygotowanie projektu oświetlenia boiska piłkarskiego. Po wstępnych rozmowach z wykonawcą tego typu inwestycji, projekt zakładałby zabudowę 4 masztów oświetleniowych o wysokości 10 metrów z trzema naświetlaczami na każdym maszcie. Projekt zakładałby możliwość oświetlenia każdej połowy boiska z osobna.
2. Przygotowanie formularzów ofertowych w celu dokładniejszego oszacowania kosztów projektu. Do niniejszego formularza zgłoszeniowego dołączono przykładową ofertę firmy "Elmonter" z Zagórowa.
3. Przygotowanie SIWZ w temacie "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na obiekcie LKS Naprzód 46 Zawada".
4. Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac.
5. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z ułożeniem przewodów elektrycznych i fundamentów pod maszty oświetleniowe.
6. Zabudowa masztów oświetleniowych wraz z instalacją oświetleniową, elektryczną i rozdzielnicą.
7. Próby ruchowe.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
9. Odbiór techniczny inwestycji.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 4, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Z obiektu sportowego LKS Naprzód 46 Zawada korzysta obecnie około 115 zawodników, w pięciu kategoriach wiekowych, klubu piłkarskiego LKS Naprzód 46 Zawada, około 50 zawodniczek pierwszoligowego klubu piłkarskiego SWD Wodzisław Śląski, który jest wizytówką i doskonałą promocją Miasta. Ponadto z obiektu sportowego korzysta około 50 zawodników Klubu Sztuk Walki SANDA, który współpracuje ze znaną organizacją sztuk walk w Polsce - KSW, gdzie często zajęcia treningowe przeprowadzają zawodnicy tejże organizacji. To także jest doskonała wizytówka i promocja Miasta. Na obiekcie LKS Naprzód 46 Zawada trenują często zawodnicy piłkarskiego Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących "MIG" z Gliwic, gdzie jeden z zawodników jest jednocześnie zawodnikiem LKS Naprzód 46 Zawada. Tygodniowo na obiekcie odbywa się około 16 zajęć treningowych z piłki nożnej i trzy treningi Klubu Sztuk Walki SANDA, z których jeden odbywa się częściowo na boisku. Każde zajęcia trwają od 1,5 do 2 godzin. Ponadto w każdym tygodniu odbywają się co najmniej 2-3 mecze piłkarskie. Z uwagi na taką dużą ilość zajęć na płytach boiska głównego i treningowego, zajęcia muszą się odbywać na części boisk. Przeprowadzanie zajęć na niepełno-wymiarowym boisku jest nie w pełni wartościowym treningiem. W okresie wiosenno-jesiennym jest to jeszcze bardziej utrudnione ze względu na szybko zapadające ciemności. Dlatego zasadnym stało by się wyposażenie boiska głównego w pełni wartościowe oświetlenie. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na rozciągnięcie w czasie wieczornym możliwości przeprowadzenia zajęć. Bardzo duże znaczenie w działalności Klubu ma to, że klub w ostatnich latach poprzez własną pracę i wkład wykonał termomodernizację budynku sportowego. W ostatnich latach w obiekcie został przeprowadzony remont szatni i łaźni gospodarzy oraz łaźni gości, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, zostały wymienione okna pomieszczeń sali, zabudowany został profesjonalny kocioł CO. Wykonana została trybuna i boisko treningowe. Płyta główna boiska przeszła remont, Klub zwiększył bezpieczeństwo dla osób przebywających podczas meczy, wykonując ogrodzenie pola gry i budynku oraz przerobił wejście na trybuny. Klub poprawił bazę szkoleniową o wyposażenie obiektu w sprzęt do ćwiczeń siłowych. Klub od kilku lat utrzymuje i modernizuje obiekt sportowy. Dzięki pracy Członków Klubu zostało już wykonane szereg prac, doprowadzając obiekt do użytkowania, zwiększając jego wartość.

Lokalizacja

Obiekt LKS Naprzód 46 Zawada mieści się przy ulicy Młodzieżowej 273F; nr działek ewidencyjnych nr 657/13, 658/13, 659/11, 663/16, 664/15, 26, 2056/14, 2058/15, 1669/10, o łącznej pow. 2,9243 ha, zapisanych w księgach wieczystych KW GL1W/00014863/9 oraz części działki nr 652/55, km 3, obr. Zawada o pow. 0.1080 ha, zapisanej w KW GL1W/00047583/2 zabudowanej obiektami sportowymi składającymi się z budynku socjalnego i boisk sportowych; budowa oświetlenia dotyczy boiska głównego.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wykonanie projektu oświetlenia x 1 kpl. 4 500 zł
2. Maszt oświetleniowy x 4 szt. 12 492 zł
3. Głowica x 4 szt. 3 680 zł
4. Naświetlacz x 12 szt. 16 548 zł
5. Fundament x 4 szt. 1 328 zł
6. Prace ziemne x 1 szt. 4 000 zł
7. Instalacja elektryczna x 1 szt. 5 000 zł
8. Dokumentacja powykonawcza x 1 kpl. 3 000 zł
Suma: 50 548 zł