Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

24

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 104 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na parkowanie samochodów osobowych. W ramach projektu wykonanie dokumentacji parkingu w celu zgłoszenia w starostwie powiatowym.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 6 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę 100 000 zł, oraz ze względu na nieadekwatną analizę kosztorysu projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego § 5 ust. 7, podpunkt 4 w/w uchwały.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury miejskiej poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Problemem jest gęsta zabudowa wielorodzinna i związany z nią brak terenów pod parkingi. Z nowo powstałego parkingu mogliby korzystać wszyscy okoliczni mieszkańcy. Poprawa komfortu życia. Lokalizacja parkingu zgodna z warunkami technicznymi (odległość od budynków, bezpośredni dostęp do drogi).

Lokalizacja

ul. Wyszyńskiego, działka nr 2724/138

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Projekt 9 000 zł
2. Utwardzenie terenu o pow. 800m2 95 000 zł
Suma: 104 000 zł