"Aktywny Górniok" - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolengo czasu mieszkańców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II

25

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 77 500 zł

wybrany w głosowaniu
Głosów: 449

Opis projektu

Projekt zakłada budowę i modernizację istniejącej infrastruktury na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w celu stworzenia przestrzeni pozwalającej na aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego nie tylko uczniom ale i wszystkim mieszkańcom dzielnicy/miasta. W ramach projektu zakłada się kilka elementów, które docelowo mają wychodzić naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom różnych grup wiekowych:
a) zakup i montaż betonowych stołów do gry na wolnym powietrzu: stół do gry w szachy, stół do gry w tzw. piłkarzyki; stół do ping-ponga;
b) rozbudowa istniejącej "mini siłowni na wolnym powietrzu" o zestaw do street workout'u i elementy atlasa zewnętrznego (przyrządów do treningu siłowego na wolnym powietrzu);
c) modernizację placu zabaw - remont starych urządzeń a także budowa nowych instalacji zabawowo-edukacyjnych a także stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu dla dorosłych odwiedzających plac zabaw razem z dziećmi (wnukami);
d) wymalowanie (naklejenie) na wewnętrznym dziedzińcu szkoły plansz do różnego rodzaju gier podwórkowych (gra w klasy, wyścigi, gry sprawnościowe itp.).

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Głównym celem projektowanych działań jest: integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy/miasta poprzez stworzenie przestrzeni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, pozwalającej na wspólne spędzanie wolnego czasu i integrację społeczną osób o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.

Cele szczegółowe:
a) Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu wśród dzieci i młodzieży, co w dobie wszechobecnej cyfryzacji i wynikającej z tego indywidualizacji wzorów spędzania czasu wolnego przed komputerem, telewizorem czy telefonem wydaje się szczególnie zasadne;
b) Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni i infrastruktury o zróżnicowanych funkcjach pozwalającej na realizację działań osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, co jednocześnie powinno umożliwić integrację różnych grup wiekowych;
c) Stworzenie na terenie rozbudowanego i zmodernizowanego placu zabaw przestrzeni do spędzania czasu z dziećmi (popołudniami i w weekendy, kiedy nie jest on użytkowany przez dzieci z przedszkola) przy jednoczesnej możliwości wypoczynku dla dorosłych, poprzez zwiększenie ilości dostępnych ławek wraz z ich zadaszeniem, chroniącym przed słońcem. Z tak zaaranżowanego miejsca mogli by korzystać wszyscy mieszkańcy chcący się spotkać w przestrzeni publicznej. Jednocześnie ławki na placu zabaw mogłyby być wykorzystywane przez nauczycieli szkoły podstawowej na organizowane akcydentalnie lekcje plenerowe.

Uzasadnienie projektu:
W dzielnicy Radlin II ( a szczególnie w jej części zwanej Radlin Górny) nie ma żadnej przestrzeni ani infrastruktury pozwalającej mieszkańcom wspólnie i aktywnie spędzać czas wolny, nie ma przestrzeni publicznej ani nawet ogólnodostępnych ławek pozwalających na wspólne spotkania. W dzielnicy nie ma również żadnego ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, poza placem zabaw przy Zespole którego infrastruktura jest dość uboga i z powodu długotrwałej eksploatacji (mimo starań konserwatora i ciągłych napraw) podniszczona.
Istniejącą siłownię na wolnym powietrzu usytuowaną przy Zespole Szkolno_Przedszkolnym nr 5 można ocenić jako małą, gdyż stanowią ją zaledwie trzy przyrządy. Ponadto przyrządy te pozwalają na podejmowanie jedynie ćwiczeń z kategorii rekreacyjno-ruchowych, co nie budzi zainteresowania młodzieży i osób, które byłyby zainteresowane bardziej sportową czy siłową formą aktywności. Sytuację tą można zmienić poprzez montaż przyrządów do treningu siłowego, który pozostaje w sferze zainteresowań młodzieży będzie dostosowany do możliwości wykorzystania przez wszystkie kategorie wiekowe użytkowników. Zintegrowany system przyrządów do Street Workoutu pozwoli stworzyć na ograniczonej przestrzeni, która jest do dyspozycji, strefę aktywnego wypoczynku i bardzo zróżnicowanego treningu ogólnorozwojowego. Infrastruktura ta może stanowić również zaplecze techniczne do wykorzystania w czasie lekcji wychowania fizycznego.
Zestaw betonowych stołów do gier ma stanowić ofertę aktywnego spędzania czasu na rekreacyjnych przyrządach ogólnorozwojowych, gdzie piłkarzyki i ping-pong wspomagają rozwój układu ruchowego, refleks, gibkość, spostrzegawczość i współpracę a gra w szachy wzmacnia kompetencje intelektualne, pamięć, strategiczne myślenie itd. Wszystkie te gry wymagają współudziału co sprzyja integracji, kształtując jednocześnie umiejętność współzawodnictwa i fair play. Cechą charakterystyczną tych gier jest również możliwość między generacyjnego ich rozgrywania, co również może się przysłużyć międzypokoleniowej integracji.

Dostępność:
Biorąc pod uwagę, że przez dzielnicę biegną wyznaczone trasy rowerowe w kierunku Pszowa i Radlina a jednocześnie ulice B. Chrobrego, Głożyńska i Dąbrowskiego i boczne od nich odchodzące, stanowią trasę osób, które rekreacyjnie biegają. Zarówno siłownia jak i inna infrastruktura będzie stanowić interesującą przestrzeń również dla tych osób.
Dotychczas cała zewnętrzna infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 była ogólnodostępna ( w oparciu o odpowiednie regulaminy korzystania z jej elementów) i taki sposób użytkowania w dalszym ciągu byłby zachowany.
Teren, na którym umiejscowione miałyby być poszczególne elementy pozbawiony jest barier architektonicznych i w tej kwestii dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Założeniem projektu jest, aby sprzęt do treningu siłowego był dostosowany nie tylko do potrzeb i możliwości osób w różnym wieku, ale docelowo przynajmniej część urządzeń powinna być również konstrukcyjnie przystosowane do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach dla osób niepełnosprawnych. Co prócz tworzenia warunków do czynnego integrowania osób niepełnosprawnych będzie również wiązało się z kształtowaniem postaw pro integracyjnych wśród dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.

Lokalizacja

Ul. Chrobrego 308, 44-313 Wodzisław Śląski, nr działki 1629/155 oraz 1630/162 i 1631/157. Infrastruktura zostanie zlokalizowana na terenie należącym do zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5: plac zabaw; teren siłowni na wolnym powietrzu przy boisku szkolnym; wewnętrzny dziedziniec szkoły; teren wokół sali gimnastycznej.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Zakup, transport i montaż betonowych stołów do gry w: ping-ponga, szachy i piłkarzyki ( w oparciu o przegląd cen na rynku i przybliżonych wycen) 15 000 zł
2. Zakup i transport i montaż elementów placu zabaw 20 000 zł
3. Zakup, transport i montaż wielofunkcyjnej instalacji Street Workout 12 000 zł
4. Zakup, transport i montaż instalacji do treningu siłowego na zewnątrz - atlas zewnętrzny o zmiennym cieżarze/lub urządzenia do treningu 15 000 zł
5. Malowanie/naklejanie plansz do kreatywnych gier podwórkowych na wewnętrznym dziedzińcu szkoły (wraz z odpowiednim przygotowaniem nawierzchni np. mycie i odtłuszczenie kostki brukowej) 8 000 zł
6. Koszty opracowania map projektowych 2 500 zł
7. Koszty opracowania projektów w przypadkach, w których projekt jest wymagany 2 500 zł
8. Koszty materiałów budowlanych do przystosowania terenu pod instalację niektórych urządzeń (np. przełożenie i wypoziomowanie bruku pod stół do ping-ponga; utwardzenie terenu pod stół do szachów i gry w piłkarzyki) inne drobne prace. Prace te zostaną wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców we współpracy i pod nadzorem konserwatora. 2 500 zł
Suma: 77 500 zł