Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady

26

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

wybrany w głosowaniu
Głosów: 862

Opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie nowych ozdobnych latarń parkowych wraz kloszami ozdobnymi wzdłuż chodnika z pasem zieleni opisanego w poprzednim punkcie.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 6 oraz 7, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. Projekty inwestycyjne o charakterze trwałym mogą być lokowane na gruntach będących własnością miasta lub na gruntach znajdujących się w granicach miasta niebędących w dyspozycji gminy, jeśli spełniony jest warunek o którym mowa w ust. 7. Do realizacji projektów w przypadku terenów niebędących w dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent. Projekty zlokalizowane na terenach niebędących w dyspozycji gminy mogą dotyczyć wyłącznie realizacji:- parków, skwerów lub terenów zielonych;- obiektów sportowych lub rekreacyjnych.

Działając w oparciu o § 5 ust. 11 uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok informujemy, iż złożone w dniu 13 stycznia odwołanie od odrzucenia ww. projektu zostało uwzględnione.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest ożywienie i zadbanie o dobry wizerunek centrum dzielnicy Zawada.
Rejon projektowanej inwestycji znajduje się w najczęściej odwiedzanym rejonie dzielnicy Zawada. W bezpośrednim otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje się szereg instytucji i punktów użyteczności publicznej, oraz zakładów usługowych. Znajdują się tam między innymi: Szkoła, Remiza OSP, Sklepy, Restauracje oraz punkty usługowe takie jak: salon fryzjerski, kwiaciarnia, paczkomat.

Centrum Zawady zyska nowy bardziej atrakcyjny i zadbany wygląd, co bezpośrednio spowoduje poprawę wizerunku dzielnicy Zawada, jako integralnej części Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Teren wokół planowanej inwestycji będzie chętniej odwiedzany przez mieszkańców Wodzisławia, i stanie się bardziej atrakcyjny dla nowych przedsiębiorców, dzięki czemu będzie mógł nastąpić rozwój bazy usługowej w dzielnicy Zawada.

Projekt zapewnia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z ze szczególnymi potzrebami (Dz. U. poz. 1696), a w szczególności projekt zapewnia spełnianie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 niniejszej ustawy.

Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu jest teren działek o numerach: 2316/178, 2327/183, 2329/180, 2240/147.
Jest to teren położony w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Zawada, przy ulicy Długiej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Młodzieżową i z ulicą Konwaliową.
Teren ten obejmuje chodnik wraz z pasem zieleni w ciągu ulicy Długiej, przylegający do ogrodzenia terenu szkolnego.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Słupy z latarniami kloszowymi z okablowaniem 80 000 zł
2. Projekt+mapa 10 000 zł
3. Przyłącze elektryczne 10 000 zł
Suma: 100 000 zł