Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przy ulicy Radlińskiej

27

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 450 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt przewiduje postawienie ochronnych barier drogowych przy krawędzi chodnika, oraz zwiększenie liczby znaków ostrzegawczych, m. in. znaku A-30, informującego o innych niebezpieczeństwach wraz z tabliczką T-14b, mówiącą o częstych zderzeniach pojazdów.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 6 oraz 7, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. Projekty inwestycyjne o charakterze trwałym mogą być lokowane na gruntach będących własnością miasta lub na gruntach znajdujących się w granicach miasta niebędących w dyspozycji gminy, jeśli spełniony jest warunek o którym mowa w ust. 7. Do realizacji projektów w przypadku terenów niebędących w dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent. Projekty zlokalizowane na terenach niebędących w dyspozycji gminy mogą dotyczyć wyłącznie realizacji:- parków, skwerów lub terenów zielonych;- obiektów sportowych lub rekreacyjnych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz wzmożenie świadomości kierowców na temat pokonywanej trasy. Uważam, że jest to konieczne, ponieważ wskazany odcinek ulicy Radlińskiej jest częstym miejscem kolizji. Z uwagi na dużą ilość ostrych zakrętów, nachylenie terenu, dość wąską drogę i zachowanie kierowców (niedostosowywanie się do warunków panujących na drodze, szczególnie w okresie zimowym oraz niedostosowywanie odpowiedniej prędkości) samochody niezwykle często wypadają ze swojego pasa ruchu, lądując tym samym na chodniku lub prywatnych posesjach. Wystarczy przejść się tą trasą, żeby zobaczyć ilość zniszczonych ogrodzeń. Jest to droga, którą codziennie pokonują dzieci do szkoły. Prowadzi również do najważniejszych obiektów w naszym mieście, m. in. szpitala czy rynku. Uważam, ze w tej sytuacji konieczne jest zadbanie o zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców. Barierki powinny uchronić pieszego przed bezpośrednim zderzeniem samochodu, ale również przyjąć falę uderzenia i zamortyzować samochód. Z projektu powinni skorzystać wszyscy mieszkańcy, a w szczególności osoby żyjące w tej części Wodzisławia Śląskiego.

Lokalizacja

Ulica Radlińska w Wodzisławiu Śląskim, fragment od wjazdu na ulicę Bojowników w dół, aż do ronda św. Floriana

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Bariera energochłonna/chodnikowa 150 zł
2. Znaki ostrzegawcze A-30 i tablice T-14b 300 zł
Suma: 450 zł