"Zamień PETy na bilety" - zakup 2 butelkomatów i program bonów do wykorzystania w miesjkich jednostkach kultury, sportu i rekreacji.

28

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Projekt zakłada zakup przez Miasto dwóch butelkomatów do odbioru butelek PET i ustawienie urządzeń w uczęszczanych miejscach Miasta: w lub obok wypożyczalni sprzętu sportowego w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" oraz w hallu lub na tarasie wejściowym do Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej Mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie programu bonów do wykorzystania w miejskich jednostkach kultury, sportu i rekreacji.

Program bonów będzie stwarzać zachętę do oddawania opakowań PET do butelkomatów. Każda oddana butelka będzie oznaczać uzyskanie przez mieszkańca ekwiwalentu w wysokości 10, 20 lub 30 groszy w zależności od wielkości butelki (odpowiednio za butelkę do 0,5 l, butelkę 1 l i butelkę 1,5 litra i większą). Ekwiwalent będzie drukowany w formie bonyu z wydrukowaną wartością, który będzie honorowany w miejskich jednostkach. Nie zakłada się wypłacania ekwiwalentu pieniężnego (ze względu na negatywne doświadczenia w Krakowie).

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 7 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, które po realizacji generowałby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadnia.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Głównym celem projektu jest realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej Mieszkańców Wodzisławia Śląskiego poprzez stworzenie programu zachęt do oddawania butelek PET butelkomatach. Dzieci i młodzież otrzymają sygnał, że postawy proekologiczne są premiowane a surowce posiadają konkretną wartość.

Istotnym celem projektu jest również zwiększenie poziomu uczestnictwa Mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Program zachęt będzie obejmował możliwość wykorzystania zgromadzonych kuponów w miejskich jednostkach: przede wszystkim w obiektach MOSIR (np. wypożyczalnia sprzętu sportowego w Rodzinnym Parku Rozrywki, basen miejski) oraz WCK (możliwość wymiany na bilet do kina lub na koncert).

Pośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu wskaźnika odpadów gromadzonych selektywnie u źródła, co zmniejszy ilość odpadów plastikowych trafiających do odpadów komunalnych zmieszanych a tym samym do składowania. Jest to szczególnie istotne w aspekcie wysokiego poziomu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście.

Pośrednim efektem projektu powinno być również mniejsze zaśmiecenie Rodzinnego Parku Rozrywki oraz innych miejsc w Mieście i obniżenie kosztów utrzymania czystości i porządku.

W przypadku braku możliwości realizacji projektu z WBO wyklucza się realizację projektu przez Urząd Miasta w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (mimo iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje możliwość wliczenia działań w zakresie edukacji ekologicznej w stawkę opłaty za odbiór odpadów uiszczanej przez Mieszkańców).

Projekt wpisuje się w zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Art. 3, ust. 2):
- pkt 5 - gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
- pkt 6 - gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 5,
- pkt 8 - gminy prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z założeniami WBO możliwa jest realizacja projektu w okresie jednego roku budżetowego. Instalacja urządzenia nie wymaga opracowania dokumentacji ani uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Zasilanie w ramach obiektu - wypożyczalnia i WCK.

Minimalne wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Poz. 1696) nie odnoszą się do projektu. Projekt powinien spełniać zasadę uniwersalnego projektowania poprzez zastosowanie odpowiedniego typu urządzenia, zapewniającego użyteczność dla osób o różnej sprawności (np. możliwość obsługi butelkomatu przez dzieci lub osoby na wózkach).

Lokalizacja

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" - wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz Wodzisławskie Centrum Kultury - hall lub taras wejściowy.

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Zakup 2 butelkomatów 40 000 zł
Suma: 40 000 zł