Budowa chodnika - ul. Rogowska

30

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Budowa chodnika na odcinku około 260m celem poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Rogowskiej ze względu na rosnący ruch samochodowy.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 4, podpunkt 6 uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. projekty, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę 100 000 zł, oraz zgodnie § 5 ust. 7 uchwały, podpunkt 4 w/w uchwały ze względu na nieadekwatną analizę kosztorysu projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Jak w pkt 3. Chodnik będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Lokalizacja

ul. Rogowska od skrzyżowania z ul. Gosława do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Ustawienie krawężników i obrzeży 30 000 zł
2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 40 000 zł
3. Wykonanie nawierzchni chodników 20 000 zł
Suma: 90 000 zł