"Bezpieczne przejście przez ul. Pszowską" - budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Pszowskiej ponizej skrzyżowania z ul. Matuszczyka naprzeciwko Carrefour

46

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Status: niedopuszczony do głosowania

Opis projektu

Celem projektu jest budowa systemu aktywnego przejścia dla pieszych. Aktywne przejście powinno obejmować: właściwe doświetlenie przejścia z nowych słupów oświetleniowych, detekcję obecności pieszych i aktywną sygnalizację ostrzegawczą - świetlną i dźwiękową.

Uwagi do statusu

Projekt został zaopiniowany negatywnie, zgodnie z § 2 ust. 6 oraz 7, uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok nie mogą być realizowane m in. Projekty inwestycyjne o charakterze trwałym mogą być lokowane na gruntach będących własnością miasta lub na gruntach znajdujących się w granicach miasta niebędących w dyspozycji gminy, jeśli spełniony jest warunek o którym mowa w ust. 7. Do realizacji projektów w przypadku terenów niebędących w dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu określi Prezydent. Projekty zlokalizowane na terenach niebędących w dyspozycji gminy mogą dotyczyć wyłącznie realizacji:- parków, skwerów lub terenów zielonych;- obiektów sportowych lub rekreacyjnych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych.
Przejście dla pieszych, na którym proponuje się wykonanie aktywnej sygnalizacji w ramach niniejszego projektu, znajduje się na ruchliwej drodze wojewódzkiej DW 933 i wielokrotnie obserwowano sytuacje zagrożenia dla pieszych, wynikające prawdopodobnie z dużej prędkości pojazdów lub ograniczonej widoczności pieszych (szczególnie po zmroku).
Projekt należy zrealizować poprzez udzielenie pomocy finansowej przez miasto Wodzisław Śląski dla województwa śląskiego.

Lokalizacja

Przejście dla pieszych przez ul. Pszowską poniżej skrzyżowania z ul. Matuszczyka w kierunku ul. Bogumińskiej naprzeciwko Carrefour

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Zakup systemu aktywnego przejścia dla pieszych 20 000 zł
2. Instalacja systemu i towarzyszące roboty budowlane 12 000 zł
3. Uzgodnienia i projekt organizacji ruchu 3 000 zł
Suma: 35 000 zł