Bezpieczniej na os. Piastów-przebudowa i budowa oświetlenia

9

Numer projektu

Szacunkowy koszt: 94 000 zł

niewybrany w głosowaniu
Głosów: 200

Opis projektu

Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku wjazdowym na południową część osiedla Piastów w celu poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców.
Projekt obejmuje wykonanie prac budowlanych - przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego na ww. odcinku, na podstawie projektu budowlanego znajdującego się w posiadaniu Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Uwagi do statusu

Wniosek zaopiniowany pozytywnie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca uzasadnia:
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców południowej części osiedla Piastów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych oraz bezpieczeństwa publicznego.
Potrzeba wynika z funkcji, jaką pełni odcinek wjazdowy na osiedle (znaczne natężenie ruchu kołowego) oraz występującego w wyznaczonej strefie zamieszkania parkowania i ruchu pieszego na jezdni. Istotną potrzebą jest doświetlenie istniejących chodników, w szczególności chodników po stronie bloku nr 9, które nie są doświetlone.
Uwarunkowania i szczegółowe uzasadnienie:
- część osiedla Piastów położona na południe od ul. Mieszka posiada połączenia drogowe wyłącznie z ul. Mieszka poprzez 2 włączenia: na wysokości Przemysława 11A oraz na wysokości Przemysława 14A, które stanowią dojazd do budynków: 11A do 11E, 9, 12 i 14A do 14F oraz 15A do 15 F, 13, 13A, 16-16A-16B, 18A do 18F (budynki położone niżej)
- wjazd z ul. Mieszka na wysokości Przemysława 11A stanowi główny wjazd do części osiedla Piastów obejmującej ww. budynki ze względu na zakaz skrętu w lewo na wys. bloku 14A w ul. Przemysława z ul. Mieszka dla pojazdów nadjeżdżających z kierunku ul. Radlińskiej
- ww. droga wewnętrzna jest na całym przebiegu objęta strefą zamieszkania, z wyznaczonymi poprzecznymi miejscami parkingowymi wzdłuż drogi. Poruszanie się pieszych po jezdni wynikające z parkowania oraz przemieszczania się Mieszkańców po terenie osiedla stwarza konieczność prawidłowego doświetlenia jezdni oraz chodników po obu stronach (po stronie bloku 11A do 11F i po stronie bloku 9)
- chodniki wzdłuż odcinka pomiędzy blokiem nr 9 a 11A do 11F stanowią trakt dojścia Mieszkańców tych budynków oraz Mieszkańców budynków 15A do 15F i 13 do garaży położonych przy ul. Leszka oraz do obiektów handlowych - supermarketu oraz pawilonów handlowych i usługowych przy ul. Leszka
- odcinki chodnika po stronie bloku 9 nie są w ogóle doświetlone (odcinek drogi pomiędzy blokiem nr 15A do 15F a blokiem nr 13 posiadają oświetlenie po obu stronach ). Dodatkowo na 3 odcinkach chodnika po stronie bloku nr 9 znajdują się schody, a na jednym z nich - również pochylnia dla wózków. Korzystanie z tej strony chodnika jest w warunkach wieczornych i nocnych bardzo utrudnione i stwarza zagrożenie dla użytkowników
- dla części Mieszkańców odcinek stanowi trakty dojścia do przystanków komunikacji publicznej przy ul. Mieszka (przystanek "Os. Piastów" w obu kierunkach)
- w wyniku przebudowy nastąpi poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych istniejącego oświetlenia (obecnie stare słupy betonowe zbrojone, w znacznym stopniu skorodowane).

Projekt bezpośrednio lub pośrednio dotyczy ok. 1100 osób, które skorzystają na realizacji projektu poprzez poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z dróg i chodników:
(a) bezpośrednio - ok. 380 osób, w tym 230 Mieszkańców os. Piastów (Mieszkańcy bloków wzdłuż odcinka - 11A do 11E oraz 9) oraz ok. 150 Klientów FitActive Studio zlokalizowanego w bloku nr 9, którzy korzystają z miejsc parkingowych wzdłuż bloku 9 oraz 11A do 11E (wg grafika studia w każdym tygodniu w godz. od 16:30 do 22:00 odbywają się zajęcia dla 21 grup)
(b) bezpośrednio - ok. 360 Mieszkańców (budynki 15A do 15F - ok. 72 os., oraz 13 i 13A - ok. 168 os.) poprzez poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z jezdni i chodników, w tym dojściu do garaży i obiektów handlowych przy ul. Leszka
(c) pośrednio - ok. 360 Mieszkańców (budynki 14A do 14F - ok. 72 os., 18A do 18F - ok. 72 os., 12 - ok. 168 os., 13 - ok. 168 os., 16 - ok. 168 os.) poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na osiedlu
(d) pośrednio - również inni Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego odwiedzający Mieszkańców osiedla Piastów - poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego (nie oszacowano liczby)

Projekt spełnia wymagania formalne WBO:
- ul. Przemysława jest drogą wewnętrzną, która stanowi własność miasta Wodzisławia Śląskiego
- miasto Wodzisław Śląski posiada projekt budowlany z tytułem do realizacji prac budowlanych na wnioskowaną inwestycję (pozwolenie na budowę 0555/18 z dn. 6.06.2018 r.), co umożliwia realizację zadania w trakcie jednego roku budżetowego

Minimalne wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie odnoszą się do projektów oświetlenia. Tym niemniej wnioskowany projekt spełnia zasadę uniwersalnego projektowania, jaką jest użyteczność dla osób o różnej sprawności, zasadę wygodnego użytkowania bez wysiłku (dot. szczególnie odcinka wymagającego oświetlenia) oraz zasadę wybaczania błędów.
Realizacja projektu przyczyni się do umożliwienia korzystania z właściwie doświetlonych chodników również w godzinach wieczornych i nocnych przez osoby o ograniczonej sprawności, w tym osoby niedowidzące, seniorów, osoby o trudnościach w poruszaniu się, matki i ojców z wózkami dziecięcymi - ze względu na fakt, że na jednym z odcinków chodnika wzdłuż bloku nr 9 znajdują się na schodach najazdy dla wózków a na drugim (środkowym) odcinku znajduje się pochylnia.

Lokalizacja

Część południowa os. Piastów - od ul. Mieszka pomiędzy blokami nr 9 a 11A do 11F, działki o nr ewid. 3523/283 oraz 2586/287

Szacunkowy koszt

L.p. Części składowe projektu Szacunkowy koszt
1. Wykonanie robót budowlanych 90 000 zł
2. Nadzór inwestorski 4 000 zł
Suma: 94 000 zł