Pytania i odpowiedzi dotyczące WBO

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu miasta, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.

 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

 

Kto może zgłosić projekt?

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec.

 

Ile projektów może zgłosić projektodawca?

Projektodawca może zgłosić jeden projekt.

 

Czy na formularzu należy uzyskać podpisy popierających osób?

Tak, należy obowiązkowo uzyskać podpisy 5 osób popierających dany projekt. Do tej grupy nie wlicza się projektodawcy.

 

Gdzie można znalezć formularze zgłoszenia projektu?

Formularze zgłoszenia projektu udostępnione są na stronie: www.wodzislaw-slaski.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Ślaskiego w Biurze Obsługi Klienta.

 

Do kiedy można zgłaszać projekt?

Do 8 listopada należy zgłosić projekty do realizacji.

 

Ile projektów może poprzeć mieszkaniec?

Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji projektów do zrealizowania w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Gdzie należy złożyć projekt?

Projekt można złożyć jedną z poniższych metod:

 

- osobiście w formie papierowej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi Klienta,

- drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzisla-slaski.pl w formie zeskanowanych, oryginalnie podpisanych dokumentów ( o zachowaniu wpływu decyduje data wpływu do urzędu).

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, z adnotacją na kopercie: „Wodzisławski Budżet Obywatelski na 2020 r.” (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

GŁOSOWANIE

 

Kto może zagłosować na projekty z WBO 2019?

Głosować może każdy mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego.

 

W jakiej formie mogę zagłosować?

- papierowej – na karcie do głosowania udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia.

- elektronicznie – na formularzu elektronicznym za pośrednictwem internetu.

 

Od kiedy można głosować?

Głosować można od 23 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r.

 

Na ile projektów można oddać głos?

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na jeden projekt.

Co w przypadku, kiedy kilka projektów o tej samej wartości uzyska tyle samo głosów?

W przypadku, gdy kilka projektów o tej samej wartości uzyska tyle samo głosów, a suma kosztu ich realizacji przekracza kwotę pozostałą do rozdysponowania, zarekomendowany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania przeprowadzonego przez komisję opiniującą.