Weryfikacja

Projekty zgłoszone do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok podlegać będą weryfikacji formalnej i merytorycznej. Potrwa ona do 31 grudnia 2019 roku.

Na czym polega weryfikacja formalna?

Specjalnie powołany przez prezydenta miasta zespół ds. Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok sprawdza, czy:

  • projekt został zgłoszony na właściwym formularzu zgłoszeniowym,

  • w formularzu wypełniono wszystkie pola,

  • projekt został złożony w terminie określonym w harmonogramie,

  • projekt został złożony przez uprawnioną osobę, a także posiada wymaganą liczbę podpisów popierających projekt.

Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym zespół przekazuje komisji opinującej do weryfikacji merytorycznej.

 

Na czym polega weryfikacja merytoryczna?

Weryfikacji merytorycznej dokonuje komisja opiniująca. W jej skład wchodzi 5 radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, 4 pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, maksymalnie 2 przedstawicieli wodzisławskich organizacji pozarządowych.

Ocena merytoryczna polega na:

  • zweryfikowaniu, czy projekt jest zgodny z zadaniami własnymi Wodzisławia Śląskiego,

  • zweryfikowaniu, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

  • zweryfikowaniu, czy projekt nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami, strategiami, które miasto przyjęło i realizuje na podstawie i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

  • analizie kosztorysu projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu,

  • ocenie projektu pod kątem wykonalności projektu.

 

Projekty negatywnie zweryfikowane

W przypadku odrzucenia projektu projektodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do prezydenta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy projektów pozytywnie zweryfikowanych i niezweryfikowanych wraz uzasadnieniem. W terminie do 7 dni od wniesienia odwołania prezydent informuje pisemnie projektodawcę o sposobie rozpatrzenia odwołania. Rozstrzygnięcie prezydenta jest ostateczne.

 

Projekty pozytywnie zweryfikowane

Projekty, które uzyskały pozytywną ocenę komisji opiniującej z uwzględnieniem rozstrzygnięć prezydenta, zostają dopuszczone do głosowania mieszkańców.

 

Więcej informacji dot. Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć w Uchwale nr XIII/102/19 z dnia 25 września 2019 roku, kliknij tutaj.