Zasady WBO 2019

Poznajcie zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania.

 • WBO regulowany jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o WBO 
 • W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały.
 • Do WBO 2019 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Miasto Wodzisław Śląski i są ogólnodostępne.
 • W ramach WBO na 2020 r. nie mogą być realizowane projekty które: nie należą do zadań własnych gminy, których realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności, których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatneg od ostępu dla ogółu mieszkańców, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, których wymagany budżet całkowity na realizacjęprzekraczałbykwotę 100 000 zł, które po realizacji generowałby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadnia, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie, które nie uwzględniają uniwersalnego projektowania umożliwiającego dostęposobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a w szczególności nie zapewniają spełniania minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 niniejszej ustawy.
 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach WBO na 2020 rok wynosi 500 000,00 zł.
 • Realizacja zadań i wydatkowanie środków w ramach WBO na 2020 rok odbywa w ciągu roku 2020.
 • W ramach WBO na 2020 r. realizowane będą zadania inwestycyjne i działania nieinwestycyjne.
 • Do realizacji projektów w przypadku terenów niebędących w dyspozycji gminy konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję wskazaną w projekcie na czas krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie.
 • Projekty nieinwestycyjne mogąbyć realizowane jedynie w granicach miasta.
 • Realizacja Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem konsultacji.
 • Harmonogram konsultacji określony jest w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o WBO.
 • Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec.
 • Zgłoszenie projektu do WBO na 2020 r. następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (załącznik - wzór nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o WBO). Na formularzu zgłoszeniowym należy obowiązkowo uzyskać podpisy 5 osób popierających dany projekt. Do tej grupy nie wlicza się projektodawcy. Projektodawca możezgłosić jeden projekt.