Zgłoś Twój projekt do WBO 2020

Pół miliona będzie do podziału w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do 8 listopada br. mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mogą zgłaszać swoje projekty. Kto może zgłaszać pomysły i w jaki sposób? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poniżej.

Kto może zgłaszać projekt do WBO?

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego. Do 8 listopada br. projektodawca może zgłosić jeden projekt. 

W jaki sposób zgłaszać projekty do WBO?

 • Zgłoszenie projektu do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać tutaj:
  formularz zgłoszeniowy - pdf
  formularz zgłoszeniowy - odt
 • Na formularzu zgłoszeniowym należy obowiązkowo uzyskać podpisy 5 osób popierających dany projekt. Do tej grupy nie wlicza się projektodawcy.
 • Formularz zgłoszenia projektu dostępny jest również na stronie www: https://bo.wodzislaw-slaski.pl/pliki-do-pobrania oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b, pokój 115).
 • Wypełnione formularze zgłoszenia projektu należy złożyć jedną z poniższych metod:
  a) osobiście w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
  b) drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w formie zeskanowanych, oryginalnie podpisanych dokumentów (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta),
  c) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, z adnotacją na kopercie: "Wodzisławski Budżet Obywatelski na 2020 r." (decyduje data stempla pocztowego).

Ile projektów może poprzeć mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego?

Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji projektów do zrealizowania w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Ważne informacje

W ramach WBO na 2020 rok nie mogą być realizowane następujące projekty:

 • które nie należą do zadań własnych gminy,
 • których realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego,
 • które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
 • których realizacja nie zapewnia swobodnego, nieodpłatnego dostępu dla ogółu mieszkańców,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę 100 tys. zł,
 • których po realizacji generowałby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 • które nie uwzględniają - o ile jest to możliwe - uniwersalnego projektowania umożliwiającego dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art.2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a w szczególności nie zapewniają spełnienia minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 niniejszej ustawy (treść ustawy).